Virta.jpg

​   No,2247

 

​「Virta (パワー)」

  技法 :        水彩

  画サイズ :  38×28cm